สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาคปกติ

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร

ภาคพิเศษ

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร