สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ รอบที่ 1

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร

ภาคพิเศษ

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่ารายงานตัว