สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาคปกติ รอบที่ 3

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา รายงานตัวรอบที่ 1+2 จำนวนรับรอบที่ 3 จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่ารายงานตัว

ภาคพิเศษ

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่ารายงานตัว