สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาคปกติ รอบที่ 3 รอบเพิ่มเติม

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่ารายงานตัว

ภาคพิเศษ รอบที่ 2

ลำดับ รหัสสาขา สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่ารายงานตัว