ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
(ระบบจะปรับสถานะการชำระเงินไม่เกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินค่าสมัคร)
ระบุรหัสประจำตัวประชาชน: