ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
(ระบบจะปรับสถานะการชำระเงินไม่เกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินค่าสมัคร)
(กรณีสถานะการชำระเงินยังไม่ปรับให้ สามารถแจ้งได้ที่ 044-041620 ต่อ 15)
ระบุรหัสประจำตัวประชาชน: